Disclaimer

Disclaimer:
Websitevoorwaarden en Privacy reglement

Aanvaarding van de Algemene voorwaarden

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van Sieso, waaronder deze Websitevoorwaarden en dit Privacyreglement

BergMarketing opererend onder de merknaam Sieso (‘Sieso’) behoudt zich te allen tijde het recht voor www.sieso.info en de informatie daarop alsmede deze Websitevoorwaarden en Privacyreglementen geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Alle wijzigingen hiervan zullen op deze pagina van www.sieso.info worden geplaatst. Het (verdere) gebruik van www.sieso.info en/of het doen van een bestelling en/of het opgeven van persoonlijke gegevens op deze site, houdt aanvaarding van deze Websitevoorwaarden en het Privacyreglement en eventuele wijzigingen daarvan in. Bezoek www.sieso.info niet verder, indien u niet akkoord bent met de Algemene voorwaarden, waaronder deze Websitevoorwaarden en Privacy Reglement.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Websitevoorwaarden en Privacyreglementen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verbandhoudende met de Privacy reglementen en/of deze Websitevoorwaarden en/of het gebruik van www.sieso.info worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

 
Websitevoorwaarden

Informatie op www.sieso.info

Op de inhoud en het gebruik van www.sieso.info zijn deze Websitevoorwaarden (‘Websitevoorwaarden’) van toepassing. De informatie op www.sieso.info kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Sieso is niet verplicht de informatie op www.sieso.info te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

Alle intellectuele (eigendoms)rechten (waaronder in ieder geval begrepen alle auteursrechten, octrooien, merkrechten en databankrechten) met betrekking tot alle informatie, inhoud, gegevens, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes software, productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo’s en handelsnamen op www.sieso.info (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Inhoud”) en de manier waarop de Inhoud wordt gepresenteerd of verschijnt (met inbegrip van de vormgeving van www.sieso.info en andere visuele elementen) en alle informatie die daarmee verband houdt, behoren toe aan Sieso, haar opdrachtgever(s) of haar licentiegever(s).

Op alle getoonde foto’s rust copyright. Het is verboden om foto’s van de site te gebruiken voor reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sieso. Deze zal zo goed mogelijk zorgdragen voor bescherming van de privacy van alle gefotografeerde personen.

Vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie op www.sieso.info is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming en dan in ongewijzigde vorm en alleen met vermelding van de oorspronkelijke bron en de naam www.sieso.info.

Bronnen

De informatie op www.sieso.info kan ook afkomstig zijn van derden, die verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid daarvan. De gebruiker van www.sieso.info kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van de informatie op www.sieso.info. Sieso spant zich in per onderdeel van www.sieso.info bij de detailinformatie ook de leverancier en de laatste wijzigingsdatum van die detailinformatie te vermelden, maar heeft zich daartoe niet verplicht.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op www.sieso.info dient niet te worden beschouwd als een advies of als een vervanging van een consult of een behandeling door een medisch specialist. Het gebruik van de informatie op www.sieso.info en eventuele beslissingen die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid. Sieso ontwikkeld en importeert producten die u als (laptop)computer gebruiker het mogelijk maken om uw computer apparatuur zo ergonomisch mogelijk in te kunnen zetten en hiermee te voldoen aan geldende wettelijke normen. Sieso is niet verantwoordelijk voor het eventueel ontstaan van RSI/KANS gerelateerde klachten. De verkochte producten en diensten zijn hulpmiddelen en bieden geen garantie op uitsluiting van KANS/RSI gerelateerde klachten. Alle aansprakelijkheid direct of indirect hieromtrent sluit Sieso dan ook uit.

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Sieso op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sieso spant zich in de informatie op www.sieso.info en zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar Sieso staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op www.sieso.info. De informatie op www.sieso.info wordt aangeboden zonder enige garantie en Sieso sluit iedere aansprakelijkheid voor ieder gebruik van www.sieso.info of de daarop verstrekte informatie uit. Verder sluit Sieso alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Sieso garandeert niet (a) dat www.sieso.info en de informatie daarop altijd beschikbaar is en/of correct functioneert en (b) dat www.sieso.info of de servers waarop www.sieso.info beschikbaar wordt gesteld, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Sieso sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

Links

Www.sieso.info kan links bevatten naar andere websites en/of servers die niet worden beheerd door Sieso. Sieso is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. Sieso biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de bezoekers van www.sieso.info en het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in door Sieso van de inhoud van dergelijke websites. Wees erop bedacht dat andere websites en/of servers waarmee u verbinding maakt vanaf www.sieso.info voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten die afwijken van de voorwaarden en bepalingen als opgenomen in deze Websitevoorwaarden.


Privacyreglement

Bezoekersstatistieken

Om www.sieso.info te kunnen afstemmen op de informatiebehoefte en het zoekgedrag van de bezoekers, worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Geen van deze gegevens worden opgeslagen op een manier die tot personen te herleiden is.

Door u verstrekte gegevens

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden. Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, uitsluitend ten behoeve van: de acceptatie van de bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer, voor management informatie en voor marketing- en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).

Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site. Online financiële transacties verlopen via een beveiligde verbinding met de beveiligde server van externe financiële instellingen. Uw vertrouwelijk financiële gegevens zullen zodoende nooit voor ons bekend worden. Enkel het betaalde bedrag en het moment van betaling wordt naar Sieso gecommuniceerd.

Alleen met uw toestemming

In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen.

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief met aan-
biedingen en nieuws.

Sieso
Weesperstraat 118-T
1112 AP Diemen
Nederland
T +31 (0)20 4861 705
F +31 (0)20 4861 790

Contact met Sieso - Simple Ergonomic Solutions